Ontslagvergoeding/UWV/Uitkering

Hier vindt u alle informatie.

zondag 13 december 2009

Uitkeringen omhoog per 1 januari 2010

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog.

De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de 2 en de 5 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met bijna 5 euro omhoog naar 946,21 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto 3 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1235,92 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag (uitbetaald in mei) en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2010 34,26 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,64%. De absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2010 vastgesteld op 186,65 euro bruto per dag.

dinsdag 8 december 2009

CRUCIALE TIPS! bij ontslag

Onderstaande tips zijn cruciaal om een ontslagprocedure op een goede manier te laten verlopen. Volg deze stappen, en u kan niets verweten worden.


1.Onder geen beding akkoord gaan met uw ontslag.
2.Nergens voor tekenen. Zeg uw werkgever dat u zijn voorstel(len) in beraad houdt.
3.Laat uw werkgever duidelijk weten dat u beschikbaar blijft voor uw werk.
4.Eis dat uw werkgever schriftelijk bevestigt wat u is meegedeeld.
5.Teken schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslag.
6.Roep hulp in en vraag advies.

maandag 7 december 2009

Definitie van een ontslag

Ontslag is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Een werknemer kan zelf ontslag nemen, of een werkgever kan een werknemer ontslaan. Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt niet gezien als ontslag.

In diverse landen, zoals Nederland en België, gelden strenge regels voor het ontslaan van werknemers door de werkgever. Het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht kent een aantal ontslagverboden. Zwangere vrouwen krijgen bijvoorbeeld extra bescherming tegen ontslag, evenals leden van de ondernemingsraad of de syndicale delegatie. Onder omstandigheden is ook een ontslag op staande voet mogelijk: een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

In andere landen gelden minder strenge regels voor het ontslaan van werknemers door de werkgever. In de Verenigde Staten kent men bijvoorbeeld employment at will. Dit houdt in dat een ontslag altijd mogelijk is, en dat er geen opzegtermijn geldt. Wel is het mogelijk om beschermingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zoals gebeurt in de vorm van tenure voor hoogleraren.